Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Voorwaarden voor levering welke van toepassing zijn op de producten van TRIPLE i.

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financial Content B.V. handelend onder de naam TRIPLE i, alsmede van dochtervennootschappen daarvan en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden met “TRIPLE i”.

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:
2. voorwaarden voor abonnementen
3. voorwaarden voor direct mail
4. voorwaarden voor advertenties
5. voorwaarden voor elektronische producten
6. voorwaarden voor beurzen/congressen
7. voorwaarden voor congressen

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met TRIPLE i.

1.3 Ingeval de in de voorwaarden voor advertenties van toepassing verklaarde Regelen voor het Advertentiewezen op enig onderdeel afwijken van of in strijd zijn met de andere hierboven genoemde voorwaarden, gelden bij uitsluiting deze andere voorwaarden.

1.4 Door met TRIPLE i een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door TRIPLE i gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.5 Alle door TRIPLE i gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van TRIPLE i of door feitelijke uitvoering door TRIPLE i komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden TRIPLE i slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door TRIPLE i zijn bevestigd c.q. feitelijk door TRIPLE i zijn uitgevoerd.

1.6 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient TRIPLE i derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens TRIPLE i in verzuim raakt.

1.7 Alle opgaven en/of vermeldingen door TRIPLE i met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocedé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door TRIPLE i uitdrukkelijk voorbehouden.

Tarieven en prijzen

1.8 TRIPLE i is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van TRIPLE i een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

1.9 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. TRIPLE i is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

1.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van TRIPLE i netto contant binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

1.11 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

1.12 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.

1.13 TRIPLE i heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door TRIPLE i, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door TRIPLE i is ontvangen.

1.14 Alle geleverde producten blijven het eigendom van TRIPLE i tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij TRIPLE i ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

1.15 TRIPLE i kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door TRIPLE i hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d) TRIPLE i de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan TRIPLE i bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.16 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door TRIPLE i uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij TRIPLE i en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van TRIPLE i mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van TRIPLE i worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Persoonsgegevens

1.17 TRIPLE i legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met TRIPLE i. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van TRIPLE i, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Als de natuurlijke persoon op deze informatie geen prijs stelt, kan dit schriftelijk worden doorgeven aan: TRIPLE i, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 37142, 1030 AW Amsterdam

Overmacht

1.18 Indien naar het redelijk oordeel van TRIPLE i als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door TRIPLE i zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.19 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door TRIPLE i naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

1.20 Indien TRIPLE i bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplicht-ingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid en reclame

1.21 De aansprakelijkheid van TRIPLE i, van de personeelsleden van TRIPLE i en van de personen voor wie TRIPLE i verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.22 Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen TRIPLE i en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. TRIPLE i en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door TRIPLE i niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. TRIPLE i aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

1.23 De wederpartij vrijwaart TRIPLE i voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door TRIPLE i uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.

1.24 Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door TRIPLE i doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van TRIPLE i te worden gebracht.

1.25 Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door TRIPLE i dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van TRIPLE i te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens TRIPLE i vervallen.

Diversen

1.26 TRIPLE i is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van TRIPLE i.

1.27 TRIPLE i is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. TRIPLE i zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

1.28 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan TRIPLE i door te geven.

1.29 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van TRIPLE i zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.30 Alle geschillen met betrekking tot de door TRIPLE i gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam. TRIPLE i is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Amsterdam, en TRIPLE i legt het geschil voor aan de rechter te Amsterdam, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat TRIPLE i zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.31 Op alle met TRIPLE i gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Definitie

2.1 Abonnement: een overeenkomst waarbij TRIPLE i zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

Toepasselijkheid

2.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TRIPLE i met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een elektronisch product aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Looptijd

2.3 Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 Abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende tarieven, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van zes weken.

2.5 Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.

2.6 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan TRIPLE i wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan € 25 betreft.

Prijzen en tarieven

2.7 Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door TRIPLE i vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2.8 De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.9 Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door TRIPLE i portokosten in rekening gebracht, en is TRIPLE i bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.

3. VOORWAARDEN VOOR DIRECT MAIL

Definities

3.1 Direct Mail: een op schrift gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen behorende tot een vooraf bepaalde doelgroep.

Mailer: degene met wie TRIPLE i overeenkomt om een Adressenbestand ter beschikking te stellen ten behoeve van een Direct Mail actie.

Listbroker: degene die bemiddelt tussen de Mailer en TRIPLE i bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst waarbij TRIPLE i een Adressenbestand ter beschikking stelt. In voorkomende gevallen kan de Listbroker tevens diensten (doen) verrichten als het uitvoeren van selecties en analyses, de verzorging van het drukwerk en mailhandling. Adressenbestand: een aan TRIPLE i toebehorend bestand met namen, adressen en andere gegevens.

Toepasselijkheid

3.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TRIPLE i met betrekking tot Direct Mail en/of de terbeschikkingstelling van een Adressenbestand zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Direct Mail van toepassing.

3.3 Indien gebruik wordt gemaakt van een Listbroker gaat de Mailer ermee akkoord dat op de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand naast de algemene voorwaarden van TRIPLE i de algemene voorwaarden van de Listbroker van toepassing zijn.

3.4 De Mailer en Listbroker zijn verplicht om erop toe te zien dat personen of bedrijven die door hen bij de uitvoering van de Direct Mail actie worden ingeschakeld, in welke hoedanigheid dan ook, zich aan alle toepasselijke algemene voorwaarden zullen houden. Daaronder wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan het ingeschakelde mailhuis.

Het Adressenbestand

3.5 De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen hierbij dat het Adressenbestand uniek is en op geen enkele wijze kan worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat het Adressenbestand het exclusieve eigendom is van TRIPLE i en dat altijd zal blijven. Alle rechten met betrekking tot het Adressenbestand berusten bij uitsluiting bij TRIPLE i. De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen dat zij geen recht hebben op het gebruik van de naam, handelsmerk(en) en dergelijke van TRIPLE i of van enige van de producten of diensten van TRIPLE i, in welke vorm dan ook.

3.6 De Mailer en Listbroker zijn er zich van bewust dat het Adressenbestand waardevolle en vertrouwelijke informatie bevat. De van het Adressenbestand deel uitmakende adressen zullen dan ook niet door de Mailer en/of Listbroker worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de Mailer en/of Listbroker, noch worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden, behoudens in geval het Adressenbestand door de Mailer of Listbroker van TRIPLE i wordt gekocht.

3.7 De Mailer en Listbroker gaan ermee akkoord dat aan het Adressenbestand controleadressen zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.

3.8 De gegevens van geadresseerden welke positief op de Direct Mail actie hebben gerespondeerd, mogen door de Mailer naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt.

3.9 Klachten en/of opmerkingen van een geadresseerde over het ter beschikking stellen van zijn naam en adres door TRIPLE i voor de overeengekomen mailing, zullen door de Mailer binnen een week schriftelijk aan TRIPLE i of, indien van toepassing, aan de Listbroker worden gemeld met vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen. De Listbroker dient de ontvangen schriftelijke informatie van de Mailer per omgaande aan TRIPLE i door te zenden.

3.10 Retourzendingen veroorzaakt door verhuizing of overlijden van geadresseerden, dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Mailer schriftelijk aan TRIPLE i of, indien van toepassing, aan de Listbroker te worden gemeld. Indien de retourzendingen door de Mailer aan de Listbroker worden gemeld, dient de Listbroker dit op haar beurt aan TRIPLE i te melden.

Gebruik van het Adressenbestand door de Mailer

3.11 Het Adressenbestand mag door de Mailer uitsluitend eenmalig, binnen een termijn van drie maanden na levering, worden aangewend voor de tevoren bekend gemaakte direct mail actie, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met TRIPLE i.

3.12 TRIPLE i zal het Adressenbestand in beginsel niet rechtstreeks aan de Mailer leveren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Mailer dient er zorg voor te dragen dat hij ter uitvoering van de Direct Mail actie een Listbroker of mailhuis inschakelt, welke op hun beurt niet gerechtigd zijn het door TRIPLE i geleverde Adressenbestand aan de Mailer te doen toekomen.

3.13 De Mailer zal voor het gebruik van het Adressenbestand een kopie van het te gebruiken materiaal voor de mailing dan wel het telemarketingscript aan TRIPLE i voorleggen en de maildatum bekendmaken. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker zal de kopie van het te gebruiken materiaal of het telemarketingscript via de Listbroker aan TRIPLE i worden voorgelegd.

3.14 Het bestand zal door de Mailer en/of Listbroker niet gebruikt worden voor telemarketingdoeleinden, inclusief nabellen van een mailing, persoonlijk bezoek en/of enig ander contact anders dan door TRIPLE i vooraf schriftelijk goedgekeurd is.

3.15 De Mailer zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker dan zal deze eveneens alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.

3.16 Het Adressenbestand mag alleen behandeld worden door een erkend, onafhankelijk computer service bureau en/of mailhuis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.17 TRIPLE i heeft het recht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om overeenkomsten die naar het redelijk oordeel van TRIPLE i naar inhoud of vorm in strijd met de wet (kunnen) zijn, te annuleren.

3.18 De Mailer zal in de mailing op geen enkele wijze refereren aan de bron van het Adressenbestand noch de eigenaar daarvan identificeren, behalve als de Mailer na gebruik van het Adressenbestand wordt benaderd door geadresseerden uit het Adressenbestand met het verzoek om de bron van het adres bekend te maken. In dat geval is de Mailer verplicht de naam van de eigenaar van het Adressenbestand mee te delen.

Verzending van de Direct Mail door TRIPLE i

3.19 Al het te verwerken materiaal dient franco te worden aangeleverd bij TRIPLE i. TRIPLE i heeft het recht om de opdracht c.q. de geleverde stukken te weigeren, indien deze niet franco worden aangeleverd, dan wel alle vracht-, administratie- en andere kosten voortvloeiend uit de niet franco levering op de Mailer te verhalen.

3.20 Het te verzenden materiaal dient op een door TRIPLE i na overleg met de Mailer of Listbroker vastgesteld tijdstip voor de overeengekomen verzenddatum van de mailing in de overeengekomen vorm te worden aangeleverd.

3.21 Bij niet tijdig, onvolledig of in een andere vorm of gewicht dan overeengekomen aanleveren van het materiaal, behoudt TRIPLE i zich het recht voor de opdracht te annuleren, tenzij binnen een redelijke termijn met de Mailer een nieuwe datum voor verzending wordt vastgelegd. Voor zover de Mailer niettemin uitvoering verlangt met inachtneming van de overeengekomen verzenddatum en TRIPLE i geen gebruik maakt van haar recht de opdracht te annuleren, is TRIPLE i gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Mailer alle extra kosten aan de Mailer door te berekenen.

3.22 Indien na het sluiten van de overeenkomst afwijkingen door TRIPLE i worden geconstateerd met betrekking tot onder meer de aantallen, de formaten en/of de gewichten is TRIPLE i zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd aan de Mailer de extra kosten in rekening te brengen onverminderd de overige rechten van TRIPLE i. Posttariefverhogingen worden doorberekend.

3.23 TRIPLE i is gerechtigd de adressering van de te verzenden stukken door derden te laten uitvoeren.

3.24 Als verzenddatum geldt de datum waarop TRIPLE i de mailing aanbiedt aan degene die zorg draagt voor de bezorging.

3.25 Goederen reizen voor risico van de Mailer.

3.26 Indien de overeenkomst tot verzending van Direct Mail vóór de uitvoering door TRIPLE i om welke reden dan ook geen doorgang vindt, komen door TRIPLE i gemaakte voorbereidingskosten voor de betreffende opdracht tot verzending van Direct Mail en de winstdervingen die in verband met deze opdracht zijn ontstaan, voor rekening van de Mailer, met een minimum van 20% van de factuurwaarde, naast de overige rechten van TRIPLE i met betrekking tot nakoming en/of schadevergoeding.

3.27 Indien en voor zover er om welke reden dan ook na de uitvoering van de Direct Mail actie materiaal resteert wordt de Mailer in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen de restanten in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan het aan TRIPLE i vrij staat het materiaal te vernietigen dan wel aan de Mailer voor diens risico en rekening te retourneren.

Tarieven

3.28 Afrekenen op netto basis van de adressen, al dan niet met een bepaald minimum, is alleen mogelijk indien tevoren overeengekomen. Daarbij geldt tevens dat het ontdubbelingsrapport van het computerservicebureau vier weken na datum van de factuur in het bezit is van TRIPLE i.

3.29 Indien meer dan één procent van de in het kader van de Direct Mailcampagne verzonden poststukken niet afgeleverd maar geretourneerd wordt, wordt de adreswaarde van alle terugontvangen retouren door TRIPLE i vergoed. De door de geadresseerden gewijzigde of geweigerde zendingen komen niet voor retoursvergoeding in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken op een retoursvergoeding dienen de retour gekomen poststukken binnen dertig dagen na verzending van de mailing in het bezit van TRIPLE i te zijn.

Opschorting

3.30 TRIPLE i heeft het recht de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand te staken als blijkt dat de Mailer of de Listbroker in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde. Alsdan is TRIPLE i gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen en is TRIPLE i op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Mailer en/of de Listbroker.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.31 De Mailer en de Listbroker erkennen dat schending van de op de overeenkomst voor Direct Mail van toepassing zijnde voorwaarden TRIPLE i onomkeerbare schade berokkent welke niet met zekerheid is in te schatten, en verklaren aan TRIPLE i in geval van een tekortkoming een boete te betalen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per schending, onverminderd het recht van TRIPLE i op vergoeding van schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan TRIPLE i toekomende rechten.

3.32 De Mailer en/of de Listbroker zullen TRIPLE i vrijwaren van, en TRIPLE i beschermen en verdedigen tegen, enige en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het gebruik van het Adressenbestand door de Mailer c.q. de Listbroker.

Bescherming en verwerking persoonsgegevens

3.33 In geval van door de Mailer of Listbroker uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft TRIPLE i de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Mailer en/of Listbroker hebben geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke door TRIPLE I krachtens de overeenkomst worden verwerkt.

3.34 TRIPLE i zal op eerste verzoek Mailer en/of Listbroker informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

3.35 Mailer en/of Listbroker zullen, gelijk TRIPLE i, zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Mailer en/of Listbroker stellen TRIPLE i in staat om op eerste verzoek van TRIPLE i de getroffen maatregelen te inspecteren.

3.36 Indien Mailer of Listbroker in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van TRIPLE i bewerken of doen bewerken, zullen zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat. Mailer en/of Listbroker zullen in een land buiten de Europese Unie de gegevens van TRIPLE i slechts bewerken of doen bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIPLE i.

3.37 De geheimhoudingsplicht van Mailer en Listbroker, op basis van artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken (a) wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken, (b) in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst of (c) wanneer een door TRIPLE i aangewezen functionaris aan Mailer en/of Listbroker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.

4. VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES

Definities

4.1 Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht

Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij TRIPLE i zich verbindt tot plaatsing van één of meer advertenties.

Toepasselijkheid

4.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TRIPLE i met betrekking tot advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.

4.3 Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

4.4 Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

Advertentiecontracten

4.5 Indien in het advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het advertentiecontract anders is vermeld, heeft het advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is TRIPLE i gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Betaling

4.6 Indien en voor zover op advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van TRIPLE i.

Korting

4.7 TRIPLE i verleent een korting van 15% op het bruto bedrag der verschuldigde advertentiekosten indien plaatsing van de betreffende advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting Rota, onder de voorwaarde dat TRIPLE i de bemiddeling van de betreffende erkenninghouder heeft aanvaard. TRIPLE i zal deze korting niet verlenen indien de betreffende erkenninghouder naar het oordeel van TRIPLE i een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door TRIPLE i met de erkenninghouder verrekend worden bij de betaling en wel over het voor de geplaatste advertenties verschuldigde bedrag.

Weigering van advertenties

4.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van TRIPLE i, is TRIPLE i te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van TRIPLE i kan leiden. Deze bevoegdheid van TRIPLE i geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Aanleveren materiaal

4.9 De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van TRIPLE i. Indien naar het oordeel van TRIPLE i het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

4.10 De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van TRIPLE i.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

4.11 TRIPLE i neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. TRIPLE i heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werk-tekeningen, lay-outs en andere door de adverteerder ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

5. VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

Definities

5.1 Licentieovereenkomst: de overeenkomst en/of rechtsbetrekking met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een Elektronisch Product door TRIPLE i;
Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie TRIPLE i een Licentieovereenkomst heeft gesloten;
Licentie: het door TRIPLE i krachtens een Licentieovereenkomst versterkte recht gebruik te maken van een Elektronisch Product, met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden;
Elektronisch Product: tools, research, content, op elektronische drager of via elektronische weg door TRIPLE i aan Licentienemer ter beschikking gesteld.

Toepasselijkheid

5.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TRIPLE i met betrekking tot Elektronische Producten zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Aflevering en nieuwe versies

5.3 Het Elektronische Product wordt aan de Licentienemer ter beschikking gesteld op de wijze zoals aangegeven in de Licentieovereenkomst. TRIPLE i is gerechtigd om de wijze van terbeschikkingstelling aan te passen, na voorafgaande kennisgeving aan Licentienemer. In geval van een abonnement ontvangt de Licentienemer van elke nieuwe versie van een Elektronisch Product een exemplaar. Tenzij anders aangegeven door TRIPLE i, mag Licentienemer de voorafgaande versie in zijn bezit houden. De onderhavige voorwaarden blijven op voorafgaande versies van toepassing.

Licentie

5.4 TRIPLE i verleent aan Licentienemer een niet-exclusieve en niet overdraagbare Licentie met betrekking tot het Elektronische Product zoals omschreven in de Licentieovereenkomst, welke Licentie uitsluitend de bevoegdheden omvat die in de onderhavige voorwaarden en de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Licentienemer is gehouden de gebruiksaanwijzing en instructies van TRIPLE i met betrekking tot het gebruik van het Elektronische Product op te volgen.

5.5 De Licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.

5.6 Gebruik van het Elektronische Product is uitsluitend toegestaan aan het in de Licentieovereenkomst vermelde aantal toegestane gebruikers en op de daarin aangegeven fysieke locatie(s).

5.7 Anders dan de hiervoor genoemde bevoegdheden mag het Elektronische Product of enig onderdeel daarvan niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIPLE i worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, gekopieerd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. Het is Licentienemer niet toegestaan om het Elektronische Product of een onderdeel daarvan in enig nieuwsmedium over te (laten) nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIPLE i.

5.8 Evenmin is het toegestaan de informatie vastgelegd in het Elektronisch Product al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of in andere producten, behalve voor zover de aard van het Elektronisch Product met zich meebrengt dat onderdelen daarvan worden geïntegreerd in andere producten. Het is niet toegestaan het Elektronisch Product op meerdere andere beeldschermen dan die van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend te doen verschijnen en/of openbaar te maken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de gegevens uit een Elektronisch Product te wijzigen, zowel inhoudelijk als wat betreft merken, namen, nummers of enig ander kenmerk.

5.9 Het is Licentienemer niet toegestaan de bij een Elektronisch Product behorende software te (doen) kopiëren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, dan wel de software te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behalve in die gevallen waarin dergelijke handelingen door dwingendrechtelijke bepalingen zijn toegestaan. Licentienemer draagt er zorg voor dat derden geen verveelvoudigen van de Elektronische Producten kunnen maken.

5.10 Indien TRIPLE i door middel van een gegevensdrager een Elektronisch Product aan Licentienemer ter beschikking heeft gesteld, blijft die gegevensdrager eigendom van TRIPLE i. Er vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht van de gegevensdrager plaats, en Licentienemer is niet bevoegd om die gegevensdrager te verkopen, te bezwaren of te vervreemden.

Helpdesk

5.11 Indien en voor zover dit in de Licentieovereenkomst is vastgelegd, heeft Licentienemer het recht om gedurende de in de Licentieovereenkomst opgenomen termijn gebruik te maken van de helpdesk van TRIPLE i. Op TRIPLE i rust in dat geval een inspanningsverplichting om adequate ondersteuning te bieden.

Intellectuele eigendomsrechten

5.12 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten, zowel ten aanzien van het Elektronische Product in zijn geheel (met inbegrip van de daarbij behorende software) als ten aanzien van ieder individueel gegeven dat daar onderdeel van uitmaakt, berusten bij TRIPLE i en/of haar toeleveranciers. Licentienemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

Aansprakelijkheid

5.13 TRIPLE i zal zich inspannen om de beschikbaarheid van het Elektronische Product zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot een Elektronisch Product kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door TRIPLE i aan de Licentienemer. TRIPLE i is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot het Elektronische Product wordt verkregen.

6. VOORWAARDEN VOOR BEURZEN

Definities

6.1 Inschrijfformulier: Het document waarin de overeenkomst van deelname is beschreven en vastgelegd. Dit is de overeenkomst waarbij TRIPLE i voor een bepaalde periode onder bepaalde voorwaarden standruimte, promotiemogelijkheden en/ of diensten aan de Deelnemer ter beschikking stelt.

Deelnemer: Degene die met TRIPLE i een overeenkomst van deelname heeft gesloten.

Beurs: De beurs, tentoonstelling of het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.

Standruimte: De in vierkante meters uitgedrukte, aan de Deelnemer ter beschikking gestelde, expositieoppervlakte, waarvan de locatie en de vorm door TRIPLE i wordt aangegeven.

Promotiemogelijkheden en diensten: De in geld uitgedrukte, aan de Deelnemer ter beschikking gestelde, mogelijkheden om zijn product, dienst of merk anders dan met behulp van standruimte onder de aandacht te brengen.

Deelnamekosten: De volgens de overeenkomst van deelname door de Deelnemer aan TRIPLE i verschuldigde vergoeding voor de deelname aan de beurs, het gebruik van de standruimte en overige overeengekomen diensten en voor de in die overeenkomst om-schreven door TRIPLE i verrichtte en te verrichten, algemene organisatorische diensten.

Toepasselijkheid

6.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TRIPLE i met betrekking tot deelname aan beurzen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor beurzen van toepassing.

Data en duur

6.3 Indien naar het oordeel van TRIPLE i bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan TRIPLE i de voor de beurs vastgestelde data wijzigen, dan wel de beurs geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen: onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid in de betreffende branche en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van TRIPLE i het welslagen van de beurs in gevaar kunnen brengen.

6.4 Bij wijziging van de vastgestelde data blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. In alle gevallen is de Deelnemer gehouden de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels TRIPLE i gemaakte overige kosten integraal te voldoen.

6.5 In geen geval kan de Deelnemer jegens TRIPLE i enig recht op schadevergoeding, hoe dan ook, op grond van een besluit als bedoeld in artikel 6.2 en 6.3 omschreven doen gelden.

Betaling

6.6 De deelnamekosten zijn verschuldigd op de in de overeenkomst van deelname bepaalde tijdstippen. TRIPLE i heeft het recht te factureren zodra het inschrijfformulier ondertekend retour is ontvangen. Een factuur kan worden vooraf gegaan door een voorschotnota.

6.7 De Deelnemer is aansprakelijk voor alle aan TRIPLE i verschuldigde kosten die verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de Deelnemer zelf of derden, handelend in zijn naam.

Aansprakelijkheid

6.8 TRIPLE i is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, geleden door de Deelnemer, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien deze schade aan derden kan worden toegerekend. De Deelnemer vrijwaart de TRIPLE i tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door de Deelnemer zelf, diens personeel of diens bezoekers.

Verhindering

6.9 Indien de Deelnemer door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de overeengekomen standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de Deelnemer bevoegd om de overeenkomst van deelname annuleren, tot maximaal 2 maanden voor aanvang van de beurs. In dit geval is de Deelnemer 50% van de totale overeengekomen deelnamekosten, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels TRIPLE i gemaakte overige kosten, inclusief de éénmalige registratiesom, verschuldigd.

6.10 Bij annulering door de Deelnemer binnen 0-2 maanden voor aanvang van de beurs is de Deelnemer 100% van de totale overeengekomen deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels TRIPLE i gemaakte overige kosten, inclusief de éénmalige registratiesom, met betrekking tot zijn deelname.

Reglement voor deelnemers

6.11 Indien van toepassing wordt het reglement voor deelnemers van de beurslocatie geacht deel uit te maken van de overeenkomst van deelname. Het reglement is te allen tijde kosteloos bij de TRIPLE i op te vragen.

7. VOORWAARDEN VOOR CONGRESSEN

Definities

7.1 Opdrachtgever: de partij die TRIPLE i opdracht geeft een Evenement te organiseren.

Evenement: een congres, seminar, golfdag of anders, door TRIPLE i in opdracht van Opdrachtgever te organiseren.

Toepasselijkheid

7.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van TRIPLE i met betrekking tot de organisatie van Evenementen, zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor congressen van toepassing.

Offerte, totstandkoming overeenkomst en facturen van derden

7.3 Ook na de totstandkoming van de overeenkomst dient de door TRIPLE i opgegeven kostenbegroting als richtprijs te worden beschouwd. Bij overschrijding van de begroting zal TRIPLE i vooraf van Opdrachtgever goedkeuring dienen te verkrijgen, tenzij deze overschrijding het gevolg is van een verhoging van door derden berekende kosten. In dat laatste geval zal TRIPLE i Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en is Opdrachtgever gehouden die verhoging te betalen.

7.4 De in de toelichting op de offerte opgenomen afspraken dienen als voorlopig te worden aangemerkt. Wijzigingen van deze afspraken kunnen alleen in onderling overleg worden aangebracht. Opdrachtgever verplicht zich bij enige wijziging van de afspraken zodanig mee te werken dat de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst geen gevaar loopt.

7.5 Indien TRIPLE i bij de uitvoering van de overeenkomst van de diensten van derden gebruik maakt, zal TRIPLE i in naam van de Opdrachtgever en voor rekening en risico van de Opdrachtgever met deze derden handelen. Opdrachtgever vrijwaart TRIPLE i van vorderingen van derden ter zake.

7.6 Facturen van door TRIPLE i, namens Opdrachtgever, ingeschakelde derden zullen door TRIPLE i worden gecontroleerd en na zijn akkoordbevinding binnen de daarvoor gestelde termijn door Opdrachtgever dienen te worden betaald, tenzij TRIPLE i deze facturen inmiddels voor Opdrachtgever heeft betaald. In dat laatste geval is Opdrachtgever de betreffende kosten aan TRIPLE i verschuldigd, en zal Opdrachtgever deze op eerste verzoek van TRIPLE i voldoen.

Annulering

7.7 Opdrachtgever is tot uiterlijk twee maanden voor de datum van (aanvang van) het Evenement bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, in welk geval Opdrachtgever aan TRIPLE i de kosten is verschuldigd van de reeds door TRIPLE i aan de uitvoering van de overeenkomst bestede uren en gemaakte kosten. Tevens dient Opdrachtgever alle kosten van door TRIPLE i ten behoeve van het Evenement ingeschakelde derden te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan deze derden, hetzij aan TRIPLE i, indien TRIPLE i deze derden op eigen naam heeft ingeschakeld. Voorts is Opdrachtgever aan TRIPLE i een vaste schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 25% van het netto totaalbedrag van de voor de diensten van TRIPLE i in de overeenkomst opgenomen vergoedingen.

7.8 Bij annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever korter dan twee maanden voor (aanvang van) het Evenement is Opdrachtgever de in de offerte opgenomen totaalvergoedingen verschuldigd aan TRIPLE i en ingeschakelde derden.

Aansprakelijkheid

7.9 TRIPLE i is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever door TRIPLE i zijn ingeschakeld.

7.10 Het Evenement wordt gehouden onder naam en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. TRIPLE i aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die bij deelnemers, sprekers en andere derden ten gevolge van het Evenement en/of de organisatie daarvan mocht ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart TRIPLE i van dergelijke aanspraken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

7.11 Bij het versturen van de mailing en/of de registratie van deelnemers aan het Evenement is TRIPLE i verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. TRIPLE i vermeldt derhalve op alle uitingen de volgende tekst (of woorden van gelijke strekking): TRIPLE i legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met TRIPLE i. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van TRIPLE i, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: TRIPLE i, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 94533, 1090 GM, AMSTERDAM.


Kennispartners

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op 'Accepteren' hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten